Kwaliteitswaarborging

Om de kwaliteit binnen Basisschool Samete meten, wordt er gebruikt gemaakt van IEP om de kennis, vaardigheden en de talenten van de leerlingen te volgen. Deze wordt 2 maal per schooljaar afgenomen vanaf leerjaar 3. In het schoolplan stellen we korte- en lange termijn doel op, welke worden geëvalueerd aan de hand van de resultaten. Op basis hiervan worden doelen aangescherpt. 

Vanaf 100 leerlingen bestaat de mogelijkheid om Basisschool Sameaan te sluiten bij Stichting NOB. Stichting NOB heeft ons geadviseerd om hen jaarlijks op de hoogte te houden van de kwaliteit en de groei binnen de school. Belangrijk is dat we met het schoolplan, de metingen en een cyclus van evalueren, de kwaliteit bewaken en waarborgen.

Doorstroming naar Nederland

Mocht het zo zijn dat uw kind de oversteek naar Nederland gaat maken, dan helpt Basisschool Sameuw kind in dit proces. Gezien onze school volledig werkt volgens het Nederlands curriculum, zal de overstap gemakkelijke verlopen. U ontvangt van ons een onderwijskundig rapport vanuit ParnasSys, waarin alle informatie over het onderwijsproces van uw kind beschreven staat. Te denken valt aan de gebruikte methodes, cijfers en de IEP gegevens. Per mail of telefoon is er overleg met de school in Nederland mogelijk. Op deze manier heeft de school in Nederland een volledig beeld en kan uw kind zonder problemen doorstromen.

Doorstroming naar Vervolgonderwijs

Met de resultaten van de eindtoets in leerjaar 8, zal uw kind doorstromen naar het vervolgonderwijs. Hierbij heeft u alle keuze: Surinaams onderwijs, Nederlands onderwijs of het Amerikaans onderwijs. Basisschool Sameondersteunt u hierin door het verstrekken van informatie, delen van open dagen en door het leggen van contacten met vervolgscholen. Op deze manier kunnen u en uw kind een weloverwogen keus maken.

Het bestuur

Basisschool Samen is opgestart vanuit de visie dat ieder kind recht heeft op onderwijs dat bij hem past. In nauwe samenwerking met de directeur en de remedial teacher bewaakt het bestuur de kwaliteit van de school. Het bestuur bestaat uit professionals met jarenlange ervaring in het Surinaamse en/of Nederlandse werkveld:
– Drs. Eva Stroo (Klinisch psychloog)
– Drs. Annelot Themen (Orthopedagoog)
– Coby Dekker (Leerkracht basisonderwijs)

Raad van Advies

Ter ondersteuning van de school is er een Raad van Advies aangesteld door het bestuur. De raad denkt mee op beleidsniveau en op kindniveau om de kwaliteit te waarborgen. De raad bestaat uit professionals met jaren lange ervaring in het Surinaams werkveld:
– Drs. Bella Fernandes-Vaz (kinder- en jeugdpsycholoog)
– Drs. Myrthe Tamka (Onderwijskundige)